Золотий фонд нації. Все буде Україна 2 том/Крак Юрій Васильович

Крак Юрій Васильович

Крак Юрій Васильович

Член-кореспондент НАН України
Доктор фізико-математичних наук, професор
Завідувач кафедри
теоретичної кібернетики
Київського національного університету ім. Т. Шевченка
Провідний науковий співробітник (за сумісництвом)
Інституту кібернетики
ім. В.М.Глушкова НАН України
Заслужений діяч науки і техніки України

Юрій Васильович Крак — відомий в Україні та за кордоном вчений в галузях інформатики, штучного інтелекту, математичного моделювання, робототехніки, інформаційних технологій та систем на основі людиноорієнтованиї інформації.

Народився 5 травня 1958 р. у с. Коритня Монастирищенського району Черкаської обл.

У 1980 р. закінчив факультет кібернетики Державного університету імені Т.Г. Шевченка.

Після закінчення навчання почав працювати у цьому ж університеті, спочатку в науково-дослідній частині, де пройшов шлях від інженера до старшого наукового співробітника. З 1989 року поєднує наукові дослідження з викладацькою діяльністю на кафедрі моделювання складних систем (асистент — з 1989 р., доцент — з 1992 р., професор — з 2000 р.) З 2014 р. і по сьогодні очолює кафедру теоретичної кібернетики (засновник і перший завідувач цієї кафедри академік — Глушков В.М.) факультету комп’ютерних наук та кібернетики. З 2001 р. і до цього часу працює у відділі інтелектуальних інформаційних технологій (за сумісництвом) Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.

У 1987 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Оптимізація, адаптація та дослідження на ЕОМ математичних моделей маніпуляційних роботів” по спеціальності 01.01.09 — математична кібернетика. У 1999 році захистив докторську дисертацію на тему “Розробка оптимізаційних методів дослідження складних маніпуляційних систем” по спеціальності 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень.

У 2002 р. Ю.В. Краку присвоєно вчене звання професора по кафедрі моделювання складних систем. У 2018 р.Юрій Васильович Крак був обраний членом-кореспондентом Національної академії наук України за спеціальністю «Інформатика».

Ю.В. Крак автор понад 700 наукових праць, в тому числі 18 монографій (пять видані за кордоном), 7свідоцтв про авторське право, більше 130 наукових праць є у науково-метричній базі Scopus.

Науковий керівник та виконавець більше 30 науково-дослідницьких проєктів на замовлення ДКНТ України, МОН України, НАН України, КМДА, УНТЦ, учасник спільних досліджень з науковцями з США, Польщі, Швеції, Казахстану, Китаю та ін. Іноземний консультант багатьох докторантів з провідних вищих навчальних закладів Казахстану, Польщі, які успішно захистили дисертації.

Загалом, Ю.В. Крак підготував 18 кандидатів наук і 2 доктори наук, створивши визнану в світі школу по дослідженню та розробці методів аналізу й синтезу комунікативної інформації (символьної, голосової, візуальної), штучного інтелекту, локомоційно-маніпуляційних та психоемоційних станів людини для створення нових людино-машинних інтерфейсів. Він зробив значний внесок у розроблення засобів і методів моделювання інтелектуальної діяльності людини, робототехніки, підсилювальної та альтернативної комунікації, оцінювання і прогнозування стану людинив застосуваннях до вирішення соціальних, медичнихі людиноорієнтованих проблем. Юрій Васильович запропонував новий науковий напрям — моделювання і розпізнавання інформації, що передається за допомогою рухів людини та міміки, із застосуванням жестових мов спілкування.

Результати, отримані Ю.В. Краком та його учнями, неодноразово демонструвались та отримали визнання на виставках — «CEBIT» (Німеччина), «ITNed» (Польща), «Барвиста Україна» та ін.

Професор Ю.В. Крак член двох спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій, заступник голови Експерт секції Інформатика і кібернетика Наукової ради Міністерства освіти і науки України, член Робочої групи по розвитку технологій та стратегічних галузей при Кабінеті Міністрів України, один із авторів стандарту вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Член Програмних і технічних комітетів більше 12 міжнародних конференцій, член редколегій високорейтингових журналів — Journal of Artificial Intelligence in Practice, International Journal of Computing, Informatics, Control, Measurement in Economy and Environmental Protection, та ін., рецензент наукових статей у провідних журналах з інформатики і штучного інтелекту. Талановита наукова діяльність Ю.В. Крака відзначена нагородами: Державна премія України в галузі освіти, Премія імені В.С. Михалєвича НАН України, Премія імені Тараса Шевченка КНУ імені Тараса Шевченка, Соросівський доцент.