Україна - нова епоха. Золотий фонд нації/Ющенко Костянтин Андрійович

Матеріал з Who is Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України

Nlu7255.jpg
Ющенко
Костянтин Андрійович

Академік НАН України.
Заслужений діяч науки і техніки України.
Доктор технічних наук, професор.
Керівник відділу Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України.
Віце-­президент Міжнародного інституту зварювання.
Голова Національного комітету України зі зварювання.
Член бюро відділення фізико-­технічних проблем матеріалознавства НАН України.
Член Спеціалізованої ради із захисту дисертацій при Інституті електрозварювання.
Член редколегій журналів «Автоматическая сварка та «Сварщик».
Виконавчий директор українського відділення Американського міжнародного товариства по матеріалам (АSМ International) та член керівної ради Європейського відділення цього товариства.
Член технічного комітету та голова спеціального комітету Міжнародного інституту зварювання по з’єднанням та покриттям перспективних матеріалів в авіаційній техніці.
Член міжнародних організацій по кріогенній техніці та по кріогенним матеріалам.
Дійсний член Міжнародної електротехнічної академії (м. Москва).

Лауреат премій Ради Міністрів СРСР (за роботи зі створення процесів зварювання та спеціалізованих комплексів для металургійного виробництва, 1980 р.), імені Є.О. Патона НАН України (за роботи з кріогенного матеріалознавства, 1983 р.), Державної премії СРСР (за створення нових сталей і сплавів, 1985 р.).
Нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня (2009 р.), орденом «Дружби народів», Почесною Грамотою Верховної Ради УРСР, Золотою медаллю ім. академіка С.Т. Кашкіна РАН, багатьма іменними та ювілейними медалями

Костянтин Андрійович Ющенко багато років очолює один із провідних відділів Інституту електрозварювання. Він є автором більш ніж 730 друкованих робіт та винаходів, серед яких 5 монографій, 1 довідник. Під його керівництвом підготовлено понад 30 кандидатських та 6 докторських дисертацій. Костянтин Андрійович проводить велику науково-­організаційну діяльність.

К.А. Ющенко працює в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України з 1958 р., одразу ж після закінчення КПІ. Основний напрямок його наукової діяльності – нові металічні матеріали, процеси їх одержання та обробки поверхні, технології зварювання. Наукова діяльність К.А. Ющенка пов'язана зі створенням добре зварюваних сталей та сплавів, зокрема використовуваних в агресивних середовищах, умовах радіації, при кріогенних та високих температурах, розробкою теоретичних основ зварювання.

У 1962-1965 рр. ним виконано цикл робіт із теорії зварювання сталей феритно­аустенітного класу. Було встановлено закономірності зміни фізико­механічних та корозійних властивостей металу з багатокомпонентним фазовим складом. Вивчення мікропроцесів вибіркового електрохімічного розчинення фаз дозволило встановити взаємозв’язок між ступенем їхнього легуван­ня, лінійними розмірами та процесами поляризації в активних середовищах. Це стало основою для розробки нових систем економно легованих нікелем сталей та швів, створення зварювальних матеріалів і процесів, які забезпе­чують їхнє широке використання в хімічному машинобудуванні. Виконані дослідження узагальнені К.А. Ющенком у кандидатській дисертації (1965 р.).

У 1965-1995 рр. Костянтин Андрійович очолює в ІЕЗ дослідження зі створення нових конструкційних зварюваних сталей та сплавів для кріогенної техніки, що експлуатуються до 4,2 К (-293 С). Однією із найважливіших проблем світового рівня є оптимізація складів сталі і шва, виходячи з вимог високої питомої міцності, стійкості проти окрихчення за різних умов навантаження в інтервалі 4,2...293 К, у тому числі при дії сильних магнітних полів, радіаційного випромінювання, термона­вантаженнях. Проведені К.А. Ющенком дослідження разом з його теоретич­ними розробками дозволили створити гаму нових добре зварюваних сталей для кріогенної тех­ніки, а також зварювальних матеріалів і процесів. Це стало основою для роз­витку нового наукового напрямку – зварювального кріогенного матеріалознавства, яке одержало визнання і розвиток не тільки в країнах СНД, але й за кордоном.

Ізотермічні резервуари для температур 4,2 К; 20 К; 77К; 183 К. Об’єм 1400 м3 Цільнозварний монумент «Батьківщина-Мати» меморіального комплексу Великої Вітчизняної війни (м. Київ)
Постійні наукові зв’язки КПІ та ІЕЗ ім. Патона
Вручення Міжнародної премії по зварюванню ім. Є.О. Патона
Нагородження дипломами науковців Інституту зварювання Великобританії
На Луцькому авіаційному заводі (з директором заводу, Героєм України М.І. Матрунчиком)
Колектив відділу зварювання високолегованих сталей і сплавів Інституту електрозварювання ім. Патона

К.А. Ющенко зі співробітниками виконав великий цикл робіт з оцінки конструк­ційної міцності зварних з’єднань при кріогенних температурах. Теоретичні дослідження були реалізовані при створенні методів розрахунку і норм проек­тування конструкцій, прийнятих в Україні, Росії та інших країнах.

Понад 50 нових марок сталей, зварювальних дротів, флюсів, створених під керів­ництвом і за участі Костянтина Андрійовича, реалізовано у вітчизняному кріоген­ному машинобудуванні у таких новітніх національних проектах, як «Буран» (стартовий комплекс), «Токамак-7», «Токамак-15» (силова надпровідна магнітна сис­тема), великі імітатори космосу, МГД-генератори, пристрої життєзабезпе­чення та бортові двигуни космічних систем, нове покоління газотурбінних двигунів. Нові сталі та матеріали, розроблені К.А. Ющенком, включені як кандидатні при створенні міжнародного термоядерного реактору «ІТЕР» і магнітної системи установки Стелларатор. В останні роки розроблено і освоєно заводами «Дніпро­спецсталь», НКМЗ та Іжорським промислову технологію виробництва товстолистового прокату та великих поковок (масою до 20 т) стабільно аустенітної сталі для здійснення будівництва прототипу реактора з керованим термоядерним синтезом.

У 1981-1982 рр. К.А. Ющенко очолює напрямок зі створення технології виго­тов­лення великогабаритних художніх конструкцій з нержавіючих сталей. Згідно із завданням уряду України виконує теоретичні та прикладні роботи процесів пре­цизійного зварювання 115-метрової скульптури «Родина-Мать» – Меморіального комплексу Великої Вітчизняної вій­ни 1941-1945 рр. (м. Київ). Цей монумент є най­більшим у світі. У ньому використано новітні технології з’єднання об’ємних просто­рових елементів із досягненням високого художнього рівня. Комплекс розрахо­вано на понад 150-річний термін існування без ремонтних робіт.

В останні роки К.А. Ющенко зі співробітниками на основі дослідження про­цесів окрихчення високохромистих сталей з ОЦК-структурою системи Fе-20Сг запропонував керувати сегрегаційними явищами при рекристалізації металу за рахунок контрольованого диспергування нанодомішками у зерні. Ці роботи відкри­ли перспективний напрямок у розробці технологічних безнікелевих корозійно­стійких високохромистих феритних сталей, що дозволило створити гаму добре зварюваних сталей масового призначення. Нові сталі типу 04Х19АФТ із нітрідно-ванадієвим дисперсійним мікролегуванням, освоєні металургійними виробництвами України і Росії.

У 1990-1995 рр. К.А. Ющенком виконано цикл робіт зі зварювання кераміки та кераміки з металом. Досліджено процеси взаємодії оксидної боридної та ніт­ридної кераміки з металізованою плазмою в умовах прикладення високоенер­гетичних імпульсних навантажень. Теоретично обґрунтовано можливість одер­жання якісних нерознімних з’єднань різних видів кераміки через металічний проша­рок, що миттєво випаровується, а потім конденсується та утворює у процесі з’єднання когерентно зв’язані з основою прошарки металокераміки. Одержано унікальні характеристики міцності з’єднань кераміки на основі карбіду кремнію при температурах понад 1800 С.

У 1989 р. К.А. Ющенка обрано віце-президентом Міжнародного інституту зварю­вання. З 1986 р. до 1992 р. він – заступник голови Національного комітету СРСР зі зварювання. З 1993 р. – голова На­ціонального комітету зі зварювання України. К.А. Ющенко – науковий керівник проблеми «Газотермічні та вакуумні покриття», Комплексної програми науково-технічного прогресу країн РЕВ, з 1990 р. – керівник напрямку «Нерознімні з’єднання та покриття», програми «Нові речовини та матеріали». Очолював секцію із покриття науково-технічної між­державної ради СНД із одержання та обробки нових матеріалів, член бюро Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України (з 1983 р.), член Спеціалізованої ради із захисту дисертацій при Інституті електрозварювання, член редколегій журналів «Автоматическая сварка та «Сварщик». К.А. Ющенко є виконавчим директором київського відділення Американського міжнародного товариства по матеріалам (АSМ International) та членом керівної ради Європейського відділення цього товариства по матеріалам, членом технічного комітету та головою спеціального комітету Міжнародного інституту зварювання по з’єднанням та покриттям перспективних матеріалів в авіаційній техніці. 3 1984 р. входить у керівний склад міжнародних організацій по кріогенній техніці та по кріогенним матеріалам. Керував виконанням робіт ряду міжнародних європейських проектів по матеріалам та технологіям у галузі покриттів (ІНТАС, БРАЙТ, ТАСІС).