Україна - нова епоха. Золотий фонд нації/Щербінін Олександр Миколайович - Департамент соціальної та гуманітарної політики

Матеріал з Who is Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Департамент соціальної та гуманітарної політики Міністерства Оборони України

Щербінін
Олександр
Миколайович
В.о. директора
Департаменту соціальної
та гуманітарної політики
Міністерства оборони України.
Полковник запасу.
Нагороджений орденом «Данило Галицький», відзнакою «Вогнепальна зброя», Грамотою Головного управління Державної служби України, відзнакою Міністерства оборони України «Знак Пошани». За значний внесок у реформування та розвиток Збройних Сил України нагороджений грамотами і подяками Міністра оборони України, а також почесним нагрудним знаком начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройними Силами України «За самовіддану працю у Збройних Силах України» та заохочувальною відзнакою Головного управлінню розвідки Міністерства оборони України – медаллю «За сприяння воєнній розвідці України» II ступеня

Олександр Миколайович Щербінін здобував освіту в Київському вищому танковому інженер­ному училищі (військовий інженер-механік); Військово-політичній академії у м. Москва (офіцер з вищою військовою освітою, викладач суспільно-політичних наук); Національній академії державного управління при Президентові України (магістр управління суспільним розвитком).
Із серпня 1980 р. по липень 1985 р. О.М. Щербінін проходив військову службу на різних посадах ГРВН (Група радянських військ у Німеччині). У серпні 1985 р. був відряджений для подальшого проходження служби у Туркестанський військовий округ м. Кушка Марійської області ТРСР.
У 1988 р. вступив на загальновійськовий факультет Військово-політичної академії (м. Москва), яку закінчив у червні 1991 р. з відзнакою та золотою медаллю. У липні 1991 р. був призначений на посаду заступника командира полку в Київському військовому окрузі смт Десна Чернігівської області.
О.М. Щербінін з липня 1991 р. по вересень 1998 р. проходив службу на посадах заступ­ника командира танкового полку, командира навчального танкового полку, начальника штабу з'єднання (учбового центру); у вересні 1998 р. був призначений начальником кафедри загальновійськових дисциплін Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З липня 1999 р. по листопад 2004 р. Олександр Миколайович проходив службу на посаді старшого інспектора Головної інспекції Міністерства оборони України. У листопаді 2004 р. наказом МО України був звільнений з лав Збройних Сил України в запас у зв'язку зі скоро­ченням посади. 9 грудня 2004 р. прийняв Присягу державного службовця і був призначений першим заступником директора департаменту МО України. У травні 2005 р. був призначений на посаду заступника директора – начальника відділу соціального розвитку Департаменту гуманітарної політики МО України.
О.М. Щербінін з лютого 2006 р. працює на посаді заступника директора – начальника відділу моніторингу та організаційно-планової роботи Департаменту гуманітарної політики МО України.
З листопада 2010 р. – начальник відділу зв'язків з громадськими, релігійними органі­заціями та шефських зв'язків Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України.
Олександру Миколайовичу Щербініну характерні високий рівень теоретичної та мето­дичної підготовки. Він бере участь у розробці нормативно-правових актів щодо впровадження гуманітарної та соціальної політики держави у Збройних Силах, стратегії гуманітарного і соціального розвитку.
Зокрема, останнім часом особисто брав участь у розробці проектів Указів Президента України «Про затвердження Концепції формування позитивного іміджу Збройних Сил України» та «Питання шефства над Збройними Силами України» (затверджений Указом Президента України від 27.09.2010 р. № 918/2010), Постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення Координаційної ради з питань розвитку козацтва в Україні» від 01.08.2011 р. № 885.

Nlu744.jpg Nlu745.jpg

ІМІДЖ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
(Нова Концепція)

Упродовж усього існування України її Збройні Сили відіграють важливу роль у підвищенні міжнародного статусу держави завдяки активній участі у миротворчій діяльності ООН, операціях під егідою НАТО, ОБСЄ. Роль України у миротворчих операціях дістала високу міжнародну оцінку і стала міцним підґрунтям для формування позитивного міжнародного іміджу як Збройних Сил України, так і Української держави. Втім, як не прикро, але треба визнати, що ситуація з іміджем сучасних Збройних Сил України всередині країни дещо інакша. Систематичне недофінансування оборонної системи, недосконала політика держави щодо соціального захисту військово­службовців та ціла низка інших проблем призвели до втрати престижності військової професії, до знецінення статусу захисника Вітчизни, що, у свою чергу, позначилося на іміджі Збройних Сил у цілому.
Питання подальшого підвищення оборонного потенціалу України потребує якісно нового підходу щодо забезпечення належного статусу Збройних Сил у суспільстві та формування їх позитивного іміджу. З цією метою на основі положень чинних нормативно-­правових актів фахівцями Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил України під керівництвом Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України розроблено проект Концепції формування позитивного іміджу Збройних Сил України, який на сьогодні проходить процедуру погодження у відповідних структурах Кабінету Міністрів України. Затвердження цього документа дасть змогу концептуально впорядкувати діяльність органів державної влади та місцевого самовряду­вання, представників громадських організацій, засобів масової інформації щодо формування позитивного іміджу Збройних Сил України.
Затвердження зазначеної Концепції дозволить покращити взаємодію між відповідними структурами у вирішенні цього завдання та більш чітко визначити їх функції. Концепція розкриває стратегічне бачення процесу формування позитивного іміджу Збройних Сил через вдосконалення матеріально-технічних, науково-освітніх та нормативно-правових основ інформаційно-комунікативної та організа­ційної діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування та військового управління, спрямованих на створення, підтримання та вдосконалення образу Збройних Сил як важливого для суспільства інституту держави.
Необхідність підвищення іміджу війська обумовлена значною мірою:
- посиленням значущості іміджу Збройних Сил у сучасних війнах та збройних конфліктах;
- необхідністю подолання в масовій свідомості стійких негативних стереотипів щодо сприйняття суспільством Збройних Сил;
- нагальною потребою покласти край безпідставній, упередженій і однобічній критиці Збройних Сил у засобах масової інформації, налагодження конструктивної взаємодії цивільних і військових мас-медіа у висвітленні актуальних проблем армійського життя, виваже­ного подання повної і об’єктивної інформації про діяльність Збройних Сил;
- необхідністю застосування комплексу новітніх інформаційно-комунікативних технологій у сфері формування іміджу армії;
- потребою оновлення існуючої системи інформування громадськості у Збройних Силах, передусім її матеріально-технічної бази та ін.
Позитивний імідж Збройних Сил – цілеспрямовано сформований, емоційно насичений символічний образ або узагальнене стерео­типне уявлення в масовій свідомості про Збройні Сили, через яке відбувається їх сприйняття, що підвищує значущість, зміцнює престиж, авторитет та репутацію цього соціального інституту в суспільстві та забезпечує успішне функціонування Збройних Сил, виконання поставлених перед ними завдань.
Кінцевою метою реалізації Концепції вважається створення сприятливих морально-психологічних умов, надійної громадської підтрим­ки виконання Збройними Силами покладеного на них конституційного обов’язку забезпечення оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності. Формування позитивного іміджу Збройних Сил – це цілеспрямована інформаційно-­комунікативна діяльність з моніторингу, моделювання, просування, дотримання, коригування та зміни іміджу Збройних Сил. Слід зазначити, що лише скоординовані зусилля органів державної влади, місцевого самоврядування та військо­вого керівництва всіх рівнів дозволять кардинально поліпшити ефективність діяльності відповідних державних структур щодо підвищен­ня іміджу Збройних Сил України та досягти очікуваних результатів, передбачених Концепцією формування позитивного іміджу Збройних Сил України.

О.М. Щербінін

Nlu746.jpg Nlu747.jpg