Україна - нова епоха. Золотий фонд нації/Фаренюк Геннадій Григорович

Матеріал з Who is Wiki
Перейти до: навігація, пошук

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ» (ДП НДІБК)

Фаренюк
Геннадій
Григорович

Директор ДП НДІБК.
Академік, доктор технічних наук.
Лауреат державної премії з науки і техніки за 2014 р. у галузі будівництва

Нагороджений
Почесними Грамотами Кабінету Міністрів України, Мінрегіону України, Київміськдержадміністрації; медаллю до 1500-річчя м. Києва;
ювілейною медаллю «20 років незалежності України»;
орденом Святого рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ ступеня;
орденом Дванадцятипроменевої Зірки «CREDO»;
почесними відзнаками «Бездоганна ділова репутація», «За якість»; «Знаком пошани» Товариства «Україна-Болгарія»

Геннадій Григорович Фаренюк народився 2 листопада 1951 р. у м. Чойболсон (Монголія) в родині військовослужбовця.

У 1968-1974 рр. отримав вищу освіту в Київському політехнічному інституті за фахом інженер-­теплофізик. У тому ж році розпочав роботу в ДП НДІБК, де пройшов шлях від інженера до директора інституту.

У 1983 р. Геннадій Григорович отримав звання кандидата технічних наук.

У 2010 р. – доктора технічних наук.

Геннадій Григорович Фаренюк є відомим вченим у галузі будівельної теплофізики та вивчення закономірностей тепломасообміну в будівельних конструкціях, виробах та мате­ріалах. Завдяки його науковим роботам вирішуються проблеми забезпечення енергоефективності будівель і споруд. Автор понад 200 наукових праць, в числі яких книги, монографії, патенти України; розробник понад 40 нормативних документів рівня державних будівельних норм та національних стандартів у галузі енергозбереження, енергоефективності, будівельної фізики, будівельних конструкцій та матеріалів.

У 2012 р. Г.Г. Фаренюк був призначений директором Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (ДП НДІБК) – найбільшого та найпотуж­нішого науково-дослідного, проектно-конструкторського та випробувально-експерименталь­ного центру будівельної галузі України.

ДП НДІБК є науково-технічною установою, яка за своїм потенціалом має стратегічне значен­ня для економіки і безпеки держави, що підтверджено постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 р. № 413 та внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається пріоритетна підтримка держави.

Найбільшим надбанням ДП НДІБК є його високий кадровий потенціал – науковці, інженерно-­технічні працівники, проектувальники, обслуговуючий персонал та інші. Чисельний склад інсти­туту – близько 400 співробітників, у тому числі: вісім докторів наук, 56 кандидатів наук і близько 300 спеціалістів з вищою освітою.

Г.Г. Фаренюк очолив ДП НДІБК в умовах другої хвилі економічної кризи і в основу вирішення складної задачі – забезпечення стабільного і динамічного розвитку інституту – було покладено принцип надання замовнику повного комплексу послуг з випробувань, розробки сучасних конструк­тивних і технологічних рішень, проектування, науково-технічного супроводу об’єктів нового будівництва та при їх реконструкції. Особливості будівництва в Україні – це складні інженерно-геологічні і сейсмічні умови, що потребує застосування спеціальних підходів до під­вищення надійності будівель і споруд, а сурові зими та жаркі літа при недостатності власних енергоресурсів потребують здійснення технічної політики з енергоефективності. Тому комплекс­ність та глибина розробок є тією базою, на якій ДП НДІБК вирішує актуальні завдання будівельної галузі.

ДП НДІБК як багатопрофільний науковий центр щорічно виконує на високому кваліфікацій­ному рівні обстеження та оцінку технічного стану будівель і споруд, розробляє і реалізує на практиці методи їх підсилення та надійної довговічної експлуа­тації. Інститутом накопичено позитивний досвід комплексного виконання подібних робіт, а також розроблення технічних рішень із підсилення як окремих конструкцій, так і будівель у цілому.

Забезпечення раціональ­ного використання енергії – є однією з передумов розвитку цивілізації. Будівельні об’єкти житлового призначення потре­бують значних енерговитрат як на їх створення, так і на подаль­шу експлуатацію.

Під керівництвом Г.Г. Фаренюка розроблено та прийнято Мінрегіоном України ряд програмних документів, що орієнтовані на покращення енергетичного стану України та забезпечення загальнолюдських ціннос­тей – збереження планети для наступних поколінь за рахунок захисту оточуючого середовища.

За останні роки інститут, у рамках реалізації Міжнародного «Плану здійснення заходів» (SIP), вико­нує значні обсяги робіт щодо проектування науково-­технічного супроводу та будівництва нового безпеч­ного конфайнмента над об’єктом «Укриття» ЧАЕС і переведення його в екологічно безпечну систему.

Для наукових установ в умовах економічної та суспіль­ної кризи важливо мати чітко поставлені завдання та шляхи їх реалізації. Директор Г.Г. Фаренюк очолив наукову групу, яка розробила Стратегічний план розвитку Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» на 2014-2018 рр., що був затверджений Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, в якому встанов­лено мету, стратегічні напрями та основні завдання, на виконання яких має бути спрямована науково-­технічна діяльність інституту щодо практичної реалізації державної політики у сфері будівництва, архітек­тури, містобудування та житлово-­комунального госпо­дарства. Стратегічний план спря­мований на підвищення науково-технологічної безпеки України, безпеки проживання населення, підвищення рівня енергоефективності у будівництві, підвищення конкуренто­спроможності будівельної науки та підви­щення ефективності науково-технічної діяльності в будівельному комплексі.

ДП НДІБК, як єдина у будівельній галузі наукова організація, що комплексно вирішує питання вивчення складної системи «ґрунтова основа – фундамент – надземна частина будівлі (споруди) – теплоізоляційна оболонка – енергоефективність будівлі – акустичний комфорт», має власне призначення. Це – створення наукових передумов забезпечення надійності, безпеки, функціональності та комфортної експлуатації буді­вельних об’єктів житлового, громадського та промисло­вого комплексу України.

На період 2014-2018 рр. стратегічним планом ДП НДІБК встановлено такі завдання:

- забезпечити інтеграцію наукової діяльності в будівельній галузі, зокрема у сфері нормування та стандартизації, в європейський науково-технічний простір;

- направити науково-технічний потенціал Інституту на забезпечення реальних потреб інноваційного розвитку будівельної галузі й підвищення конкурентноспроможності будівельної продукції;

- посилити інтеграцію до будівельної галузі України через співпрацю з вищими учбовими закладами, проектними і будівельними організаціями;

- підвищити ефективність науково-технічної та комерційної діяльності Інституту.

За весь час, коли інститут очолив Г.Г. Фаренюк, ДП НДІБК постійно визнається найкращою науковою установою країни. Так, за результатами робіт у 2012-2014 рр., ДП НДІБК отримав сертифікат «Лідер України 2012», «Лідер України 2013», «Лідер України 2014» за висновками національної експертної комісії рейтингу «Українська Бізнес Олімпіада», «Державне підприємство року 2013» (за напрямом «Дослідження і експериментальні розробки у сфері природних і технічних наук») за результатами загально­національного статистичного соціально-економічного рейтингування підприємств України.