Україна - нова епоха. Золотий фонд нації/Торкатюк Володимир Іванович

Матеріал з Who is Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Харківська національна академія міського господарства

Торкатюк
Володимир
Іванович

Завідуючий кафедри
«Економіка будівництва».
Доктор технічних наук, професор

Заслужений професор Харківської національної академії міського господарства. Почесний член Ради ректорів вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації Харківського регіону, академік Міжнародної кадрової академії при ЮНЕСКО і Раді Європи, академік Академії будівництва Украї­ни, академік Міжнародної академії безпеки життєдіяль­ності, академік Української академії наук, академік Інженерної академії України, академік Академії наук вищої освіти України, віце-президент з економічних питань громадської організації «Комітет освітлення», відмінник освіти України. Член спеціалізованих Рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Нагороджений золотою медаллю Української академії наук, нагрудним знаком «Петро Могила», дипломом Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української православної церкви за віддане служіння Україні та з наго­ди 70-річчя з дня народження.

За особисті досягнення в галузі науки, вагомий внесок у вирішення науково-техніч­них та соціально-­економічних проблем Харківської області призначена обласна сти­пендія в галузі науки імені Георгія Федоровича Проскури (з технічних наук); «За заслуги в галузі освіти і будівництва» редакцією журналу «Інтерв'ю України» нагороджений пам'ятним кубком та почесною грамотою. Лауреат Всеукраїнської програми «Національні лідери Украї­ни».

Володимир Іванович Торкатюк народився 30 травня 1938 р. у с. Семенки Барського району Вінницької області. У селі було тільки 4 класи, тому 5-7 класи закінчував у с. Сефе­рівці, дола­ючи щодня 7 км до школи і назад; 8-10 – у середній школі № 1 м. Бар, відстань до якої дорівнювала 12 км. Дуже хотілося вчитися, тому за шість років навчання у школах сусіднього села та району не пропустив жодного занят­тя, незважаючи на дощ, сніг, морози, спеку.

У 1958 р. закінчив Чернівецький житлово-комунальний технікум, а в 1967 р. – Харківський інженерно­-будівельний інститут. У 1976 р. виконував відповідальне державне завдання ЦК КПРС у НДР, одночасно навчався в Гендер­інституті Технічного університету м. Дрездена, вів педагогічну діяльність – викладав у цьому університеті дисципліну «Організаційно-технологічні рішення в індустріаль­ному будів­ництві».

У 1958 р. Володимир Іванович працював десятником з будівництва на Донбасі. Впродовж 1958-­1961 рр. служив у лавах Радянської армії (Туркестанський військовий округ). У 1967-1969 рр. – інженер-конструктор у проектному інституті «ДІПРОВНЗ». З 1969 р. по 1985 р. у Харківському інженерно-будівельному інституті пройшов шлях від аспіранта до пер­шого проректора. В.І. Торкатюк у 1985-1999 рр. – ректор Харківського художньо-промислового інституту, з 1999 р. – про­фесор кафедри інженерно-технічних дисциплін Харківського художньо-промислового інституту, а з 2000 р. – професор кафедри безпеки життєдіяльності Харківської державної академії міського господарства.

Кандидати наук, підготовлені В.І. Торкатюком, випускники Харківської національної академії міського господарства: Н.В. Бібік, В.В. Коненко, М.К. Сухонос – доктор технічних наук – продовжувачі його наукових ідей

Володимир Іванович у 2001 р. запрошений на посаду завідувача кафедри економіки будівництва Харківської національної академії міського господарства, якою керував 35 років доктор технічних наук, профе­сор, академік, нагороджений багатьма орденами, урядовими і галузевими відзнаками, ректор Леонід Мико­лайович Шутенко. Впродовж багатьох років академія з одного невеликого корпусу виросла у великий навчальний і науково-дослідний комплекс.

І сьогодні у важкий для України соціально-­економічний період новий ректор Володимир Миколайович Бабаєв знаходить кошти для будівництва Палацу студентів. Будівництво відбувається згідно з графіком, і палац планується ввести в експлуатацію в 2014 р.

Володимир Іванович Торкатюк захистив докторсь­ку дисертацію за спеціа­льністю «Техно­логія і організація будівництва».

Як спеціаліст-будівельник, академік брав участь у проек­туванні та будівництві багатьох об'єктів як у СРСР, Україні, так і за кордоном.

Працюючи у проектному інституті «ДІПРОВНЗ», Володимир Іванович брав участь у проектуванні багатьох об'єктів вищих навчальних закладів та їх інфраструктури як для СРСР, так і для зарубіжних країн.

Захистивши у 1975 р. дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, окрім основн­ої педагогічної діяльності в Харківському інженерно-будівельному інституті, В.І. Торкатюк був активним учасником діяльності студентсь­ких будівельних загонів. Зокрема, брав участь в усуненні наслідків Тюпського землетрусу в Киргизькій РСР; працюючи головним інженером Надимського зонального будівельного загону в Тюмені, керував роботами з облаштування газового родовища Медвеже у районі Уренгою та будівництві міста Надим; доводив економічну недоцільність будування заліз­ниці Салехард – Ігарка, що й було врахо­вано відповідними проектними організаціями та урядом СРСР, і будівництво було здійснено по маршруту Сургут – Надим, в оздобленні «Зіркового містечка» космонавтів СРСР та ін.

Володимир Іванович вільно володіє німецькою і польською мовами. Галузь основних науково-технічних та економічних інте­ресів на сьогодні – оптимізація енергетичних, енергозберігаючих, організаційно-технологічних і технічних систем при зведенні будівель і споруд; проблеми селектоновації і синергізму в будівельній і енергетичній галузях на основі полідіменсіональ­ного підходу до корпоратизації диверсифікаційних процесів; системотехніка діяльності вищих навчальних закладів України у контексті Болонського процесу на шляху інтеграції в європейську структуру.

Основні економічні, організаційно-технологічні, енергетичні та технічні досягнення втілені у виробництво, що забез­печує ефективне функціонування будівельних підприємств за рахунок забезпечення надійності зведення будівель і споруд на всіх просторово-­часових рівнях будівництва; розроблені та втілені в життя рішення зі створення вищих навчальних закладів нового типу з ураху­ванням Болон­ського процесу. Створена методика формування оцінки якості проектних рішень у будівництві, яка спрямована на підняття якості будівельної продукції до євростандартів і світового рівня.

Академік В.І. Торкатюк завжди вважає себе, у першу чергу, педагогом, викладачем, який пов’язав своє життя зі студентст­вом, з молоддю. Автор 1100 наукових публікацій, з яких 30 монографій, 11 навчальних посібників, 11 авторських свідоцтв і патентів; підготував трьох докторів наук і 28 кандидатів наук; був офіціальним опонентом 26 докторських і 54 кандидатсь­ких дисер­тацій.

Девіз Володимира Івановича Торкатюка: «Все, що людина робить, вона повинна робити із задоволенням, а це значить – вільно, розкуто, не боятися про завтрашній день. Шлях подолає той, хто йде».

В.І. Торкатюк з викладачами кафедри «Економіка будівництва»