Україна - нова епоха. Золотий фонд нації/Олександр Губарєв

Матеріал з Who is Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Олександр Губарєв

Олександр Губарєв

Народний художник України.
Член Національної спілки художників України.
Дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України

На­ро­див­ся у м. Дніпро­пет­ровськ. Нав­чав­ся у Дніпро­петровсь­ко­му ху­дож­нь­о­му учи­лищі (вчителі з фа­ху – М.С. Пог­реб­няк, О.С. Ку­ко), Київсь­кому ху­дожнь­о­му інсти­туті у В.І. Касіяна, О.С. Па­щен­ка, І.М. Пле­щинсь­ко­го. Закінчив інсти­тут по майс­терні стан­ко­вої графіки (керівник – про­фе­сор О.С. Па­щен­ко). Пра­цює у га­лузі стан­ко­вої, книж­ко­вої, жур­наль­ної графіки, ак­ва­рель­но­го жи­во­пи­су. Ав­тор чис­лен­них ексліб­рисів. Бе­ре участь у вис­тав­ках: республікансь­­ких – з 1956 р., все­со­юз­них – з 1955 р., за­рубіжних – з 1965 р. Пер­со­нальні вис­тав­ки відбу­ли­ся у Києві (ра­зом з О. Ра­пай, 1968 р.), Ль­вові, Уж­го­роді, Чернівцях, Дніпро­пет­ровсь­ку (1968-1970 рр.), То­рон­то (Ка­на­да, 1969 р.). З 1968 р. художником проведено 20 персональних виставок в Україні та за її межами.

Творчість Олександра Івановича Губарєва – це високо­художній літопис епохи, який він невтомно веде впродовж багатьох років.