Україна - нова епоха. Золотий фонд нації/Лукач Василь Степанович

Матеріал з Who is Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Ніжинський агротехнічний інститут

Лукач
Василь
Степанович

Директор
Ніжинського агротехнічного інституту

Вітаємо зі 120-річчям

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природо­користування України «Ніжинсь­кий агротехнічний інститут» у 2015 р. святкує своє 120-річчя з дня заснування.

Інститут є флагманом аграрної освіти Чернігів­щини, закладом з поглиб­леною практич­ною підготовкою фахівців.

Заснований навчальний заклад 1 липня 1895 р. Колезьким радником Андрієм Федоровичем Кушакевичем, який заповів значні кошти на будівництво ремісничого учили­ща. Із кожним новим навчальним роком училище модернізувалося: працювали сільськогосподарсько-технічне і механічно-технічне відділення.

Упродовж перших десятиріч ХХ сторіччя навчальний заклад неодноразово змінював свою назву. На підставі пропозицій Міністерства народної освіти від 4 липня 1911 р. училище модернізовано в нижче механіко-сільськогосподарське училище, а в травні 1917 р. – у середнє технічне училище з відділеннями сільськогосподарського машинобудування і сільсько­господарської техніки.

У 1920 р. навчальний заклад був політехнікумом, а в 1922 р. хіміко-механічним технікумом, із 1924 р. по 1929 р. – агро­технікумом із відділенням сільськогосподарського машино­будування. У 1929 р. він став агроіндустріальним, у 1930 р. – механічним, а в 1933 р. одержав назву технікум механізації сільського господарства і почав готувати техніків-механіків.

Період найбільшого розвитку, удосконалення й упро­вадження сміливих інновацій розпочався з вересня 1993 р., коли технікум механізації сільського госпо­дарства згідно з наказом Міністерства сільського господарства і продовольства України від 4 серпня 1993 року № 214 був реорганізований у Ніжинський агротехнічний коледж.

23 квітня 1996 року Постановою Кабінету Міністрів України № 448 коледж передано до сфери управління Національного аграрного університету.

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2001 року № 508 на базі Ніжинського агротехнічного коледжу утворе­но агротехнічний інститут.

Постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 року № 945 та наказом НУБіП України від 15 грудня 2008 року Відокремлений структурний підрозділ НАУ «Ніжинський агро­технічний інститут» перейменований у Відокремлений підрозділ Національного університету біо­ресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут».

Співпраця з українсько-канадською фундацією «Україна-діаспора» щодо реалізації проектів і результатів досліджень Голодомору 1932-1933 рр., проектів сучасних педагогічних технологій навчання та виховання
Теплиця ННВП інституту

Навчальний заклад пройшов низку реорганізацій завдяки вмілому й далекоглядному керівництву кандидата педагогічних наук, доцента, заслуженого працівника народної освіти України, відмінни­ка освіти України, відмінника аграрної освіти та науки Василя Степановича Лукача, який очолює навчальний заклад з 1981 р.

В інституті функціонують три факультети: механізації сільського господарства, електрифікації і автоматизації сільського господарства, економіки та менеджменту.

Нині зусилля колективу спрямовані на відпрацювання сучасних технологій, здійснення науково-­дослідної роботи та впровадження наукових досліджень у виробництво.

Важливим напрямом роботи інституту є удосконалення впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у навчальний процес. З цією метою в закладі функціонує відділ технічних засобів навчання, інформатизації та дистанційної освіти, облад­наний сучасною комп’ютерною технікою та 19 комп’ютерних лабораторій.

Лабораторія автоматизації технологічних процесів

Традиції науково-дослідної роботи продовжує та розвиває студентська молодь. Активно працюють наукові гуртки. Про результати наукових пошуків і досліджень гуртківці доповідають на щорічних наукових студентських конференціях.

Пріоритетним напрямом роботи керівника та колективу Ніжинсь­кого агротехнічного інституту є утвердження україно­знавчої моделі національного громадянського виховання студентсь­кої молоді, формування в неї активної життєвої позиції, сприяння розвиткові студентського самоврядування, упрова­дження іннова­ційних заходів активізації діяльності органів студентсь­кого самоврядування.

Виступ хору «Народне джерело» на міжнародному конкурсі-фестивалі «Голосіївська весна»

Навчальний заклад має багатий досвід міжнародного співробітництва з партнерами різних країн: Поліським дер­жавним університетом, Мар’їногорським аграрно-технічним коледжем ім. В. Лобанка, Білоруською сільськогосподарською академією (Республіка Білорусь), Великолуцькою державною сільсько­господарською академією (Російська Федерація), Індустріально-економічним коледжем ім. академіка Г.С. Сейткасимова (Республіка Казахстан), Шейян університетом (Китайська Народна Республіка), Консульським відділом Посольства Республіки Польща в Україні, Відділом преси, освіти і культури посольства США в Україні, Українсько-канадською фундацією «Україна-діаспора».

Навчальний заклад є учасником всеукраїнських та між­народних виставок: «АГРО», «Інтер АГРО», «Фермер України», «Комплексне забезпечення лабораторій», «АГРОЕКСПО», «Зернові техно­логії», «Олійно-жирова індустрія», «Україна аграрна», «Агрофорум». Студенти інституту – лауреати і при­зери міжнародних прог­рам, конкурсів та фестивалів: «Сту­дентська респуб­ліка», «Голо­сіївська весна», «Барви осені», «Софіївські зорі», «Весняна хвиля», «Сесія», «СіверТон».

Студенти і адміністрація: ідемо пліч-о-пліч

Потужною базою практичної підготовки студентів є навчально-­науково-виробничий підрозділ інституту, який має більше ніж 1000 га земельних угідь, де функціонує п'ять науково-­дослідних лабораторій: деталей машин; механіки матеріалів і конструк­цій; ремонту машин і обладнання; стандартизації, сертифікації і метрології; електрофізичних методів обробки сільсько­господарської продукції і матеріалів; п’ять навчально-науково-виробничих лабораторій: біологічного землеробства; інноваційних технологій та переробки сільсько­господарської продукції; енергозбереження; якості та безпеки сільсько­господарських культур; інтелектуальної власності; п'ять навчально-виробничих лабораторій рослинництва; тварин­ництва; переробки сільськогосподарської продукції; технічного і технологічного обслуговування з машинно-­тракторним парком; діаг­ностування і ремонту.

Науковцями-селекціонерами Ніжинського інституту виведено чотири гібриди огірка ніжинського сортотипу (Левадний F1, Ніжний F1, Калинка F1, Приостерний F); п'ять сортів гороху овочевого (Салют ДТР F1, Стригунок, Стриж, НАТІНАУ, Оллвіст); три сорти салату (Зорепад, Смуглянка, Погонич).

Зустрічаючи 120-річний ювілей, керівництво та колектив Ніжинського агротехнічного інституту працюють на творчому підйомі під гаслом: «Перемагає не той, хто йде в ногу з часом, а той, хто вміє час випереджати».