Україна - нова епоха. Золотий фонд нації/Корсун Ярослав Петрович

Матеріал з Who is Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Рівненський державний аграрний коледж

Корсун
Ярослав Петрович

В.о. директора коледжу.
Заслужений працівник освіти України.
Відмінник освіти України.
Відмінник аграрної освіти і науки України І ступеня.
Викладач-методист.
Ад’юнкт-професор менеджменту.
Член-кореспондент Міжнародної кадрової академії.
Дійсний член (академік) Інженерної академії України

Рівненський державний аграрний коледж вже більше 60 років працює на ринку агарних освітніх послуг. В умовах високої конкуренції коледж прагне до реалізації стратегічних завдань вищої аграрної освіти, адже саме вона є важливою складовою земельної реформи загалом і запровадження ринку землі в Україні. Україна не зможе стати світовою аграрною державою без впровадження інноваційних процесів, раціональних обґрунтованих змін у сільському господарстві, без високо­кваліфікованих конкурентоспроможних фахівців, які б могли працювати у нових соціально-економічних умовах, самос­тійно діяти і приймати правильні рішення у нестандартних ситуаціях та досконало володіти сучасними технологіями виробництва. Імідж коледжу залежить від інноваційного потенціалу навчаль­ного закладу, рівня інноваційної культури педагогічного колективу, що перед­бачає досягнення нової якості навчально-виховного процесу, здійснення кардинальних, базових перетворень у змісті, техно­логіях навчання й виховання. Стабільними є показники Рівненського державного аграрного коледжу (РДАК) за щорічним рейтингом Міністерства аграрної політики та продовольства України: коледж входить у п’ятірку кращих вузів серед 118 аграрних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

Історія аграрного коледжу розпочалась у 1952 р. з діяльності Ровенської обласної сільськогоспо­дарської школи з підготовки голів колгоспів та однорічної школи рахівників колгоспів. У 1956 р. відбулась реорганізація та створений на їх базі Ровенський технікум бухгалтерського обліку, головним завдан­ням якого було забезпечити потреби регіону в сільськогосподарських фахівцях. Першим директором технікуму став І.І. Ігнатченко. Розбудовувати новий навчальний заклад у нелегких повоєн­них умовах покликані були п’ять штатних викладачів та п’ять сумісників, освіту здобували 120 учнів технікуму. У 1957 р. у технікумі було всього чотири навчальних кабінети. Офіційні назви навчального закладу змінювались з роками, відбувались структурні зміни всередині установи. З 2004 р. навчальний заклад носить назву – Рівненський державний аграрний коледж. Упродовж усієї історії аграрного коледжу завдяки творчій самовідданій праці педагогів формувався високий авторитет навчального закладу. Випускники з повагою і вдячністю багато років згадують своїх наставників: Є.І. Адамську, О.В. Алексєєву, І.Д. Бербенець, М.В. Бойко, С.Т. Бойко, А.Л. Бондаря, Г.П. Бондар, С.П. Вакулюка (директор технікуму в 1962-1984 рр.), Є.А. Валюнас, Н.М. Валюнас, Л.М. Герасимчук, Н.П. Давидюк, Л.С. Дроздову, Б.В. Зварича, В.Б. Кожушко, В.І. Обласова, Н.Ф. Поліщук, М.К. Пугайко, Н.Я. Свиридюк, Н.О. Романишину, М.Ф. Червук, М.І. Харченко, З.М. Яремчук, М.М. Ярошевського та ін.

За свою понад піввікову історію РДАК зберіг високий творчий потенціал і конкурентоспроможність у непростих умовах реформування аграрного сектору економіки та вищої освіти України. У стінах навчального закладу за цей період підготовлено більше 32 тисяч фахівців. Успішність будь-якого навчального закладу визначається саме його випускниками, які відомі не лише на Рівненській землі, а й у сусідніх – Волинській, Тернопільській, Хмельницькій областях. Аграрний коледж пишається своїми вихованцями. Саме про них розповідає видання «Від знань – до успіху!», підготовлене до ювілейної дати. Їх професійність, високий соціальний статус свідчать про авторитет та визнання у суспіль­стві. Багато випускників коледжу продовжили свою освіту у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, а згодом повернулись у свою Alma mater викладачами, наставниками нового покоління.

Високу нагороду конкурсної комісії Міжнародного освітянського форуму отримано, 2013 р.

До цього часу передають свої знання та досвід молодим колишні випускники коледжу І.П. Бондарчук, Г.В. Борковська, С.В. Ковальчук, О.О. Куделя, В.М. Ляшко, І.Д. Матковська, Е.В. Обарчук, І.Г. Чернега, С.В. Шаперчук, М.А. Шевчук, І.П. Яткевич. Про престиж навчального закладу в регіоні свідчить високий конкурс вступників. Застосування сучасних педагогічних технологій та технічних засобів навчання дозволяють проводити підготовку фахівців європейського рівня за спеціальностями, які стовідсотково забезпечені працевлаштуванням на сучасному ринку праці: «Бухгалтерський облік», «Фінанси і кредит», «Комерційна діяльність», «Правознавство», «Землевпорядкування», «Будівництво та експлуа­тація будівель і споруд», «Розробка програмного забезпечення». Відкрита нова спеціальність «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн». Виконуючи програму ступеневої освіти, випускники коледжу з усіх спеціальностей про­довжують навчання у престижних вузах ІІІ-IV рівнів акредитації: працюють навчально-науково-виробничі комплекси з Львівським національним університетом імені Івана Франка, Національними університетами «Львівська політехніка» та «Юридична академія імені Ярослава Мудрого» (м. Харків), Національним універси­тетом водного господарства та природокористування (м. Рівне), відкрито навчально-науково-виробничий центр Тернопільського національного економічного університету. РДАК є колективним членом Інженерної академії України.

Успіхи і досягнення аграрного коледжу – заслуга досвідченого та творчого колективу однодумців. Високою є кваліфікація педагогічних кадрів: зі 105 викладачів 53 мають вищу кваліфікаційну категорію, з них 28 – педагогічне звання «викладач-методист», 10 – відмінники освіти України, 7 – відмінники аграрної освіти і науки, 3 – кандидати наук. Очолює колектив Ярослав Петрович Корсун, заслужений працівник освіти України, який вивчав інноваційні процеси в освіті у Данії та Німеччині, досвід інтеграції до європейського освітнього простору в Нідерландах, і отримані неоці­ненні знання передає колегам та студентам аграрного колледжу.

Характерною ознакою навчально-виховного процесу в коледжі є поєднання традицій, досвіду та інновацій. Освітня діяльність забезпечується високим рівнем навчально-методичної бази: 78 сучасних аудиторій, які обладнані технічними засобами навчання, проек­ційною апаратурою, відеомагнітофонами, відеокамерами, телевізорами; внутрішня локальна мережа та Інтернет; дві інтерак­тивні дошки. Справжнім центром упровадження новітніх технологій є комп’ютерний центр, який включає 13 комп’ютерних кабінетів та лабораторій із 255 ПЕОМ, кабінет поглибленого вивчення іноземної мови, видавничий центр. Використання сучасних технічних засобів навчання, інтерактивних методик та інформаційно-комунікаційних технологій навчання розширює можливості викладання, робить навчально-виховний процес сучасним та креативним. Комп’ютеризоване навчання, мультимедійні навчальні посібники застосовуються для активізації навчання, діалогу, дискусії, конференції, ділових ігор, тренінгових технологій, інтегрованих бінарних занять, самостійної роботи студентів тощо. Нові форми спілкування із студентами сприяють інтенсифікації навчального процесу, роблять студентів його співавторами, підвищують інтерес до знань, сприяють досягненню високих результатів у роботі.

Практичне навчання проводиться у відповідних лабораторіях, майстернях: комп’ютерних кабінетах організації правового діло­водства, навчальної бухгалтерії, комп’ютеризації будівельного, землевпорядного виробництва та ін.; є навчальний геодезичний полігон. Навчальні практики проходять на базі коледжу, а технологічні та переддипломні проводяться на підприємствах, з якими коледж підписав прямі договори. Партнерами аграрного коледжу є 38 сільськогосподарських підприємств, 14 будівельних організацій, 12 землевпорядних установ, банківські та юридичні установи, найбільші торговельні підприємства міста, що дає можливість забезпечити студентів усіх спеціальностей практикою, отримати їм необхідні навики роботи. Для формування висококваліфікованого фахівця економічного напряму у коледжі створена лабораторія «Навчальна бухгалтері», яка у 2012 р. зайняла ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі на кращу організацію роботи лабораторій «Навчальна бухгалтерія» серед аграрних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Студенти юридичного відділення набувають досвіду практичної роботи у юридичній клініці, яка створена для надання безкоштовної правової допомоги громадянам і за результатами своєї діяльності посіла ІІІ місце серед юридичних клінік аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Коледж надає своїм студентам також другу спеціальність, разом із дипломами випускники отримують посвідчення водія.

Гордістю коледжу та його керівника є навчально-практичний центр із землевпорядкування. Він оснащений найновішими електронно-вимірювальними приладами та комп’ютерами. Крім наших студентів, на базі навчально-практичного центру із землевпорядкування проходять практику землевпорядники з інших аграрних закладів України. Тут також проводяться короткотермінові курси перепідготовки та підвищення кваліфікації землевпорядників сільських рад, надаються консультації щодо використання сучасної електронно-вимірювальної та комп’ютерної техніки в землевпорядному виробництві. Інформаційним осередком закладу став бібліотечно-інформаційний центр, оснащений комп’ютерами та сучасним програмним забезпеченням. Крім виконання традиційних освітніх, виховних функцій, БІЦ надає доступ до електронних журналів і баз даних у мережі Інтернет, а також власних баз даних: електронних каталогів, картотек, навчальних посібників на електронних носіях, аудіо- та відеофільмів з урахуванням інформаційних потреб користувачів та профілю аграрного коледжу. Пишаються у бібліотечно-інформаційному центрі своїми найціннішими виданнями. Це – наукова книга «Україна – козацька держава» В. Недяка, сучасні переклади «Острозької Біблії» та «Біблії сімдесятьох» Р. Торконяка, ювілейне (до 450-річчя) видання «Пересопницького Євангелія». Фоліанти користуються неабияким інтересом серед користувачів, бентежать та викликають захоплення своєю майстерністю.

Важлива складова конкурентоспроможності навчального закладу у ринкових умовах – його позитивний імідж. РДАК з 2003 р. щорічно є учасником міжнародних освітніх форумів «Сучасна освіта в Україні» та «Інноватика в сучасній освіті». Коледж отримав одну бронзову, одну срібну і шість золотих медалей за участь у конкурсах з різних номінацій. Конкурсна комісія високими нагородами відзначила інноваційну спрямованість діяльності коледжу, упровадження та застосування інноваційних педагогічних технологій у навчальному процесі під час підготовки фахівців, діяльність вищого навчального закладу щодо підвищення якості підготовки фахівців, інновації у використанні інформаційно-­комунікаційних технологій, упровадження здоров’язбережувальних інноваційних технологій у навчально-виховний процес та системи компетенцій як основи якісної професійної освіти. У 2014 р. вкотре коледж брав участь у виставці «Інноватика в сучасній освіті» став лауреатом конкурсу І ступеня у номінації «Хмарні технології» в освіті – нові компетенції у сфері ІКТ», отримав диплом та медаль.

Андріївські вечорниці – улюблене дійство студентів

Підготовка висококваліфікованого фахівця з використанням інноваційних педагогічних технологій, сучасного виробничого потенціалу та найновіших технічних засобів навчання – не єдине завдання, яке стоїть перед колективом коледжу. Виховання справжнього громадянина своєї країни, патріота, духовно багатої та всебічно розвинутої творчої особистості – невід’ємна складова навчально-виховного процесу. Інноваційна діяльність спрямована на розвиток та саморозвиток молодої людини як творця й проектувальника свого життя. Студенти РДАК беруть активну участь у проведенні наукових конференцій, зльотів іменних стипендіатів «Лідери АПК-ХХІ століття». Викладачі та студенти коледжу – активні учасники міжнародних та міжвузівських науково-практичних конференцій. У коледжі працюють художні колективи – фольклор­ний ансамбль «Вишиванка», студія сучасного танцю «Бліц», які є учасниками Всеукраїнського студентського фестивалю «Софіївські зорі». Серед спортсменів-випускників коледжу – учасники Олімпійських ігор, призери першості Європи, члени збірної України та ін. Спортивна команда РДАК неодноразово була переможницею обласних і міських змагань. Тематичні та науково-практичні конференції, літературно-художні вечори, концерти художньої самодіяльності, конкурси КВН, участь у «Майданс», спортивні змагання, екскурсії та туристичні поїздки збагачують студентське життя позитивними емоціями, згуртовують колектив викладачів та студентів.

Креативна діяльність колективу і його керівника, насичення навчально-виховного процесу сучасними психолого-педагогічними технологіями сприяють успіхам, зміц­ненню авторитету коледжу та дозволяють перебувати на передових рубежах вітчизняної аграрної освіти. Щоб прийняти історичний виклик ХХІ ст., аграрна освіта повинна мати випереджальний характер, бути націленою в майбутнє, на розв’язання проблем століття, розвиток вихованців, формування в них проектної культури, нових способів мислення і діяльності. «Успіх – сила тих, хто вірить у себе і мужність тих, хто не боїться відповідальності», – переконаний керівник коледжу Я.П. Корсун. Сьогодні Рівненський державний аграрний коледж живе, працює, примножує традиції, ставить перед собою нові завдання і впевнено дивиться у майбутнє.