Україна - нова епоха. Золотий фонд нації/Дмитро Олейн

Матеріал з Who is Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Дмитро Олейн

Дмитро Олейн

Художник.
Учас­ник чис­лен­них арт-кон­курсів та гур­то­вих вис­та­вок.
Нагороджений Грамотою Верховної Ради України за значний особистий внесок у розвиток культури і духовності України

Дмитро Олегович Олейн на­ро­див­ся у м. Дніпро­пет­ровсь­к. Жи­ве і пра­цює у м. Київ (Україна) та м. Вісбаден (Німеч­чина). У 2000 р. закінчив Дніпро­пет­ровсь­кий ху­дожній ко­ледж (вик­ла­дачі – Л.А. Ан­то­нюк, Г.А. Чер­не­та). У 2008 р. – Київсь­ку ака­демію мис­тецтв НА­О­МА, фа­куль­тет жи­во­пи­су (про­фе­сор М.Є. Гуй­да).


Пер­со­нальні вис­тав­ки:

- 2009 р. – пер­со­наль­на вис­тав­ка у Бу­дин­ку ак­то­ра м. Києва;

- 2009 р. – га­ле­рея «Гри­фон»;

- 2011-2014 рр. – виставка у м. Вісбаден, Німеч­чи­на.


Спільні вис­тав­ки:

- 2000 р. – став пе­ре­мож­цем арт-кон­кур­су ім. Дмит­рен­ка в Києві;

- 2000-2008 рр. – НА­О­МА в м. Києві;

- 1998-2000 рр. – ДХТК у м. Дніпро­пет­ровсь­ку.

У 2009 р. публікувався в ен­цик­ло­педії «Зо­ло­та книга Ук­раїни. Зо­ло­тий фонд нації в галузі освіти, на­у­ки і куль­ту­ри», м. Київ;

у 2010 р. – у книзі «Мис­тець­кий Олімп Ук­раїни», м. Київ.

У 2010 р. став учас­ником аукціону Christie’s.

2011-2014 рр. – виставки у Німеч­чи­ні, Wiesbaden.