Україна - нова епоха. Золотий фонд нації/Гроня Людмила Іванівна

Матеріал з Who is Wiki
Перейти до: навігація, пошук

ТОВ «Екотон»

Гроня
Людмила Іванівна

Директор
ТОВ «Екотон»

ТОВ «Екотон» зареєстроване у жовтні 1994 р. Згідно Статуту ТОВ «Екотон» займається роботами екологічної направ­леності. Товариство має ліцензію для виконання спеціальних видів робіт: розробка розділу ОВНС (згідно ДБН А.2.2.-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»).

З 2000 р. підприємство очолює Людмила Іванівна Гроня, яка має кваліфікаційний сертифі­кат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних зі створенням об'єкта архітектури – інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення життя і здоров'я людини, захисту навколишнього природного середовища. Персонал підприємства– це фахівці, які мають відповідну освіту. Згідно штатного розкла­ду в ТОВ «Екотон» є директор, провідні спеціалісти, спеціалісти, інженери та техніки. Всі працівники мають відповідну освіту та стаж роботи з даної спеціалізації не менше п'яти років. На підприємстві періодично проходять виробничу практику молоді спеціалісти провід­них навчальних закладів міста, які є студентами Київського національного універ­ситету будівництва та архітектури, Київського транспортного університету та Київського авіаційного університету.

У ТОВ «Екотон» для узагальнених (орієнтовних) та детальних розрахунків екологічної ситуації в зоні нового будівництва та реконструкції існуючих об'єктів розроблена й успішно вико­ристовується впродовж кількох десятиліть «Система оцінки екологічного впливу госпо­дарської діяльності на довкілля» або «Environmental Impact Assesment». Картографічний матеріал у масштабі від 1:500 (локальний об'єкт) до 1:100 000 (міська агломерація) подається на базі GIS «Microstation». Результат виз­начається як у вигляді ізоліній на картах забруднення, так і у вигляді інтегральної оцінки – зменшення захворюваності дітей у зоні впливу проектованого об'єкта чи планованої діяльності.

За допомогою картографічної системи досить легко здійснюються орієнтовні оцінки рівня генерального плану або комплексної транспортної схеми міста, зокрема м. Києва.

ТОВ «Екотон » плідно працює з провідними проектними організаціями (інститутами ПАТ «Київпроект»: «Київдорміст­проект», «Київпроект-5», «Київцивільпроект», ЗАТ «Союздор­проект», ДІ «ПІ «Метротунельпроект» та ін.), творчими архітектурними майстер­нями (ТАМ «Зотов і Ко», ТАМ «С. Юнаков», ТАМ «А. Пашенько» та ін.).

ТОВ «Екотон» спільно з ДП «Київдормістпроект» ПАТ «Київ­проект» розробили детальну методику та відповідний програмний засіб екологічної оцінки впливів транспортних об'єктів різного рівня складності (автодороги, тунелі, естакади, багаторівневі розв'язки), де враховується більше 20 вихідних параметрів транспортних засобів (питомі викиди, шум тощо), транс­портних потоків (інтенсивність, структура, швидкість, режими руху) та умов руху (схил, шорсткість поверхні дорожнього полотна, кількість смуг, засоби керування рухом тощо).

У зоні впливу об'єктів вулично-дорожньої мережі розрахункові прогнозні оцінки з необхідною точністю співпадають з даними натурних вимірів. Упродовж більше 10 років була пере­вірена адекватність програмних засобів при проектуванні транспортних об'єктів м. Києва та Київської області.

Співробітниками ТОВ «Екотон» виконані роботи типу схем: Організація міських пасажирських перевезень залізничним транспор­том у м. Києві, Концепція генплану розвитку м. Києва, Комплексна схема транспорту м. Києва на період до 2020 р., Генеральна схема організації дорожнього руху м. Києва. Крім того, розроблені розділи ОВНС до проектів нових мікрорайонів: «Будівництво житлових будинків та об'єктів соціально-побуто­вого призначення, комплексного благоустрою території для суспіль­них потреб у 2-му мікрорайоні житлового масиву Позняки у Дарницькому районі м. Києва»; «Комплекс багатоповерхових житлових будинків з об'єктами культурно-побутового призначення на території мікрорайонів № 2, 3, 4 житлового масиву «Осокорки-Північні» у Дарницькому районі м.  Києва та ін.